2018-03-12

Forskningen visar – tredjepartslogistik ett framgångsrecept vid Framtidens Universitetssjukhus i Linköping

Tredjepartslogistik gör skillnad! Det visar en ny studie från Linköpings universitet, som har undersökt resursutnyttjandet i byggbranschen och logistiken kring Framtidens Universitetssjukhus i Linköping. Resultatet visar bland annat att anlitandet av tredjepartslogistiker har bidragit till ökad patientsäkerhet genom obehindrade ambulanstransporter, mer värdeskapande tid för yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen och bättre projektekonomi.

Studien “Bygglogistik vid Framtidens US” publicerades under handledning av “bygglogistikprofessorn” Martin Rudberg vid Bygglogistikgruppen på Linköpings Universitet i slutet av december. Den behandlar ett område som länge varit eftersatt inom byggsektorn – logistiken. Tidigare forskning på området visar att 41 procent av alla leveranser i branschen sker ad hoc, vilket skapar oplanerade avbrott och kostsamma produktivitetsförluster. En genomsnittlig yrkesarbetare lägger till exempel mindre än 20 procent av sin arbetstid åt direkt värdeskapande arbete – men nära hälften på att hantera eller vänta på material.

För att vända den svaga eller till och med negativa produktivitetsutvecklingen i branschen är det därför många som ser till materialhanteringen och leveranskedjorna. Kan samordnad bygglogistik hjälpa branschen att utnyttja sina resurser bättre? För att ta reda på svaret har forskare vid Linköpings Universitet valt att undersöka logistiken under fas 1 och fas 2 av Framtidens Universitetssjukhus i Linköping.

Med eller utan tredjepartslogistik

Tredjepartslogistik vid Framtidens US i Linköping

Ombyggnationen av Linköpings Universitetssjukhus är ett av de största och mest komplexa byggprojekten i Östergötlands historia. Det är även ett utav de första att ta ett strukturerat grepp om logistikfrågorna och anlita en extern tredjepartslogistiker.

– Det var Region Östergötland som tidigt insåg värdet av att få logistiken att funka. Både på grund av att de inte ville betala massa pengar i onödan, eller få skenande kostnader, men också på grund av att när man bygger ett sjukhus får man inte stoppa ambulanser och pågående verksamhet, säger Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid LiU.

Uppdraget att samordna leveranserna gick till Bygglogistik. Till starten av FUS1 introducerade man ett helt nytt sätt att jobba med logistikflödet på byggarbetsplatsen. Samtliga entreprenörer behövde till exempel boka in sina materialleveranser i leveransplaneringsverktyget LogNet med minst fem dagars framförhållning. Merparten av materialet skulle dessutom transporteras in av Bygglogistik på kvällstid, efter det att yrkesarbetarna gått hem för dagen.

 

Läs mer om bygglogistiken vid FUS 1 här

Läs mer om bygglogistiken vid FUS 2 här

 

Mer tid till direkt byggande

Även om implementeringen av det nya arbetssättet till en början gick något trögt visar studien att de flesta av entreprenörerna insett fördelarna av upplägget. Mer av deras tid har frigjorts till direkt byggande, samtidigt som produktionen har fått ett bättre flyt, projektytorna blivit renare, bemanningen hållits jämnare och lägre och projekten fått bättre ekonomiska resultat än förväntat.

Dataanalysen visar att antalet bokade leveranser i FUS är betydligt högre än branschssnittet. I FUS 2 har hela 99 procent av leveranserna bokats i förväg, och hela 71 procent har bokats med fem dagars framförhållning eller mer.

Studien slår fast att projektledningen på det stora hela är mycket nöjda med utfallet av bygglogistikupplägget. Tack vare den samordnade logistiken har man kunnat hålla nere antalet yrkesarbetare, nyttjat byggplatsens resurser i form av hissar och kranar på ett bättre sätt, och – framför allt – minimerat störningarna på vården.

 


Läs hela rapporten här:

“Bygglogistik vid Framtidens US – Erfarenheter av tredjepartslogistik vid ny- och ombyggnad i sjukhusmiljö”

https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178152/FULLTEXT01.pdf