AB Svensk Bygglogistik – en partner som ger lönsamhet

LogNet – juvelen i kronan

Vid stora byggen, tex. sjukhus, skolor eller en flygplats, är logistiken inom och kring bygget viktig av flera skäl. Inför bygget av Tele 2 Arena i Stockholm sade kalkylerna över 100.000 in- och uttransporter. Fungerar inte dessa kommer det att leda till tidsförluster i form av väntetider och frustration till följd av det. Dessutom visar studier att så mycket som 26 % av en yrkesarbetares arbetsdag går åt till väntan. Det blir stora summor när projektet kostar upp emot 800 miljoner kronor. Det här löser AB Svensk Bygglogistik.

LogNet – en del av helheten

– Genom avtal med AB Svensk Bygglogistik får bygget en Logistikansvarig och alla som levererar in material till bygget använder LogNet för att boka ankomsttider eller resurser såsom kranar, liftar och liknande. Det gör att alla inblandade får en gemensam bild av vad som ska hända och när det ska hända, förklarar Johan Karlsson hos AB Svensk Bygglogistik som ansvarar för utvecklingen av LogNet.
– LogNet är ju nu inte en digital lösning som står för sig själv. LogNet är ett kommunikationsverktyg som är en del av vår leverans av en fungerande logistiklösning, det är viktigt att veta, tillägger Johan.

LogNet 10-årsjubielerar

Svensk Bygglogistik AB påbörjade utvecklingen av leverans‐ och planeringssystemet LogNet redan 2010.
– Då fanns inget färdigt system på marknaden som passade de arbetsprocesser vi skapat. Vi utvecklade även ett tänk för materialförpackningar generellt samt uppskattningar av rimliga volymer per leverans, vilket användarna numera kan ange vid bokning, berättar Johan. LogNet innebär också att våra medarbetare ute på projekten kan styra materialflöden på ett sätt som göra att byggarbetsplatsen inte förvandlas till en lagerplats. Det är enkelt att förstå att om man lagrar material här och där på ett bygge som pågår länge, då uppstår framkomlighetsproblem.

Så funkar det

LogNet är tydligt uppbyggt med färgkoder för respektive delprojekt och lossningsområden på arbetsplatsen så att man tydligt kan få en bild av flödena på arbetsplatsen. Inledningsvis möts användaren av en nyhetssida med senaste nyheten överst. Det blir ett naturligt sätt att ta del av nyheter som påverkar det som LogNet styr, in- och utleveranser. Därefter kan man välja mellan bokning av leverans eller en resurs, tex. hiss, truck eller en kran samt visa schema. Vid leveransbokning visas projektets arbetsplatsdispositionsplan – APD-plan, där man väljer en lossningsplats. Behöver man resursboka, visas vilka resurser som står till buds och det blir enkelt att se vilka som är lediga och när, för att på det sättet välja en leveranstid som passar utifrån det. Vidare finns det kontaktinformation till inblandade, översiktsbilder och vägbeskrivningar.

LogNet – som ett flygledartorn

LogNet ger administratören en tydlig överblick av vad som kommer att ske dag för dag. Det blir enkelt att styra information och kommunikation som ändringar eller kommentarer till berörd mottagare – tex. en leveransbokare. När administratören gör en ändring går ett mail till den det berör – som skall bekräftas.

Att tro är att icke veta

– Big Data är ju ett vedertaget begrepp och LogNet innebär för oss precis Big Data. Under LogNets 10 års användande har alla, precis ALLA, in- och utleveranser på alla byggen vi har deltagit i, registrerats, berättar Johan. Det gör att vi med mycket stor precision kan tala om vilka utmaningarna med ett bygge kommer att vara om man inte använder en väl utvecklad logistiklösning. Vi tror inget längre – vi vet och genom LogNet kan man dessutom stämma av hur leveransdisciplinen sett ut vid olika tillfällen under projektets gång och givetvis kan ett slutfört projekt också analyseras utifrån loggad data, avslutar Johan.

Säkerhet

LogNet driftas på en stor och mycket säker serveranläggning på en dedikerad server, vilket innebär att inga andra program eller applikationer körs där. Det gör LogNet mycket driftsäkert och den enda ”nertid” som förekommer är vid planerade versionsuppdateringar. Dessa planeras alltid in under helger och användarna får i god tid reda på när det kommer att ske ett driftuppehåll.

Text:
Måns Löfgren