Stockholm Arlanda Airport

Säker logistik på Sveriges viktigaste kommunikationsnav

Stockholm Arlanda Airport rustar för framtiden och bygger om för 10 miljarder. För att minimera störningarna på flygplatsens ordinarie drift har Swedavia anlitat Bygglogistik, som fram till 2023 har fått en avgörande roll i att planera och samordna logistiken på och kring de olika byggprojekten.

Bakgrund: Stora satsningar i om- och nybyggnation

Stockholm Arlanda Airport står inför stora förändringar. 2040 beräknas flygplatsen kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer – nästan en fördubbling från dagens 25 miljoner. Bara under de kommande åren ska över 10 miljarder kronor investeras i om- och nybyggnation på flygplatsområdet. I planerna finns bland annat satsningar på en ny pir, en ny säkerhetskontroll, ett nytt driftområde och en helt ny flygplatsstad. Flera av byggprojekten kommer att pågå parallellt med varandra, vilket ställer höga krav på flygplatsens redan tungt belastade infrastruktur.

Mellan 2017 och 2023 beräknas hela 400 000 leveranser med byggrelaterat innehåll anlända till området. Det innebär en leverans i minuten under perioden när trycket är som allra högst. Allt detta sker dessutom på ett område med mycket höga säkerhetskrav, som många gånger har begränsade möjligheter för lossning och lagring av material.

Vårt uppdrag: Planera och samordna logistiken

Att strukturera upp de byggrelaterade transporterna är avgörande för att flygplatsens ordinarie drift ska påverkas så lite som möjligt. För att detta ska vara möjligt ställs höga krav på samordning och samverkan mellan byggprojekten och övriga funktioner på flygplatsen. En väl fungerande logistik spelar här en avgörande roll. För att minimera störningarna på flygplatsens ordinarie drift har Swedavia anlitat Bygglogistik, som tillsammans med samtliga byggprojekt på flygplatsen jobbar för att planera och samordna logistiken på och kring byggarbetsplatserna.

Byggprojekten är av varierande slag. Nyproduktion, ombyggnad, ombyggnad under pågående drift, markentreprenader och infrastrukturprojekt. Investeringen under etapp 1 av Arlandas utvecklingsprogram, samt utvecklingsprojekt inom Swedavia Real Estate, beräknas under åren 2016-2023 uppgå till ca. 9 miljarder SEK.

Resultat, fas 1: Logistikanalys och Lognet viktiga verktyg

Under fas ett av utvecklingsarbetet har fokus främst legat på analys och planering. För att samordna och koordinera projektens olika aktörer har Bygglogistik etablerat en logistikansvarig på plats på Arlanda. När flera av projekten nu går in i nästa fas kommer fler tjänster att tillsättas, både i form av leveransplanerare och mottagningskontrollanter.

Samtliga projekt på området kommer att använda Bygglogistiks egenutvecklade leveransplaneringssystem – LogNet. Dit ska alla leveranser föranmälas i god tid så att de inte krockar med andra aktiviteter. För att ytterligare undvika väntetider och köbildning inne, på och utanför byggarbetsplatserna kommer leveranserna att styras till en checkpoint. Denna beräknas vara på plats under 2017.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på Swedavias webbplats.