Skeppsbron i Göteborg

Logistikanalys ska värna om miljöerna runt Skeppsbron

Som på många andra ställen byggs det otroligt mycket i Göteborg, och inte minst runt Skeppsbron som är ett av Göteborgs mest centralt belägna stadsutvecklingsområden. Här ska det skapas en levande blandstad med bostadsområden, verksamheter och rekreationsytor. En härlig mötesplats för alla vid älven. Målet med projektet är att utveckla och skapa ett stadsrum som präglas av aktivitet, trygghet och sociala interaktionen mellan människor. Här ska alla känna sig välkomna!

Av beställaren Älvstranden Utveckling har vi fått i uppdrag att ta fram en fördjupad logistikanalys som ska ge information om vilken belastning byggtrafiken kommer att ha på omkringliggande miljöer, både inom och utanför arbetsområdet, samt åtgärdsförslag för hur belastningen ska minska. I uppdraget ingår även att analysera bemanningskurvor, utvärdera om det finns behov av etableringsytor men också att ge förslag på utbyggnadsordningen för projektet i sin helhet.


Vill du veta mer om projektet?

Läs mer här.